Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup produktů prezentovaných na internetové adrese www.budpekna.cz (dále také jako „nákupní galerie“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti provozovatele nákupního galerie (dále také jako „Zprostředkovatele“ nebo „Poskytovatele“), Kupujícího a Dodavatele (dále také jako „Prodávajícího“) zboží. Provozovatelem nákupní galerie a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je Filip Čihal, IČO:76625605, se sídlem Hluboká 82/3, 639 00 Brno (dále i jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi důkladně seznámit.

1. Smlouva o zprostředkování

Nákupem zboží uzavírá Kupující s provozovatelem internetové nákupní galerie zprostředkovatelskou smlouvu.

Poskytovatel vyvíjí činnost k tomu, aby třetí osoby (Kupující) měli možnost prostřednictvím internetové nákupního galerie www.budpekna.cz zakoupit zboží od Dodavatelů, tj. uzavřít s Dodavateli smlouvu kupní (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“). Kupující uzavírá s Poskytovatelem formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvu zprostředkovatelskou vč. příkazní (dále jen „Smlouva“). Po uzavření smlouvy Poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny (dále i jen „služba“). Služba je poskytována za odměnu. Odměna Poskytovatele je již zahrnuta v kupní ceně zboží.

Níže uvedené VOP upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele (provozovatele) a Kupujícího v internetové nákupní galerii www.budpekna.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a jeho zvláštními ustanovenými o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím – podnikatelem, se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají a obecnými ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

2.Výběr zboží k objednání, uzavření smlouvy

Zboží je obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové nákupní galerie www.budpekna.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

Výběr zboží k objednání Kupující provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu s Poskytovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele (Prodávajícího) .

Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platebními pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Poskytovatele. Okamžikem doručení výběru zboží je smlouva uzavřena.

Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3. Cena, způsob platby

Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než cca 550 Kč (ekvivalent 22 eur). Poskytovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícím (pouze spotřebitelům) dodatečně vzniklé náklady – CLO, DPH a poplatek za celní projednání formou poukázky na další nákup. Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

4. Dodání zboží

Zboží dodává Dodavatel. Dodavatel zasílá zboží zpravidla do 5 dní od doručení objednávky Zprostředkovatelem. Zprostředkovatel objedná za Kupujícího zboží maximálně do sedmi pracovních dní od jeho objednání Kupujícím. Objednáním zboží se rozumí jeho zaplacení Kupujícím. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem dodavatele podle období v roce (státní svátky, Vánoce, atd.). Na požádání Zprostředkovatel sdělí kupujícímu číslo zásilky. Běžná doba dodání je 14-35 dní od odeslání Prodávajícím. Nejzazší termín doručení zásilky je dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Sb. 120 dní ode dne objednání zboží Zprostředkovatelem. Jestliže Dodavatel zboží Kupujícímu neodešle do třiceti dnů od jeho objednání, vrátí Zprostředkovatel Kupujícímu peníze a vzájemný vztah mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím je tím ohledně nedodaného zboží ukončen.

Cena pojištěné zásilky je 99 kč.

Zboží může být objednáváno u více Dodavatelů. Každý Dodavatel zasílá zboží Kupujícímu přímo. Objednatel bere na vědomí, že objednané zboží může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách s různým datem doručení.

Pokud zboží není doručeno do 60 dní ode dne odeslání zboží Dodavatelem, může Kupující požádat Poskytovatele o vrácení peněz nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele.

Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě třiceti dnů vydat Poskytovateli zboží nebo zaslat Poskytovateli vrácené peníze zpět.

5. Další ustanovení

Kupující žádá Poskytovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé sídlí v Číně, Hong Kongu či Singapuru. Pokud bude mít Poskytovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání kupujícímu.

Poskytovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch Kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

6. Reklamace

Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním, dodání jiného zboží).

Poskytovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

Poskytovatel se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených Kupujícím od Dodavatele v zákonné lhůtě 30 dnů. Poskytovatel se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na své provozovně v ČR, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli do zahraničí. Poskytovatel poté doručí zboží k reklamaci Dodavateli na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na adresu Poskytovatele. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného/nového výrobku od Dodavatele Kupujícímu.

Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Poskytovatel zároveň informuje spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace Dodavatelem.

Kupující musí postupovat v souladu s reklamačním řádem, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

7.Zánik a změna smlouvy

Výpověď smlouvy ze strany Kupujícího před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti Poskytovatele uskutečněné na základě zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Poskytovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn. smlouvu nelze vypověděť např. v případě, kdy bude zboží již odesláno od dodavatele. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v našem systému vždy s uřcitým zpožděním.

Zjistí-li Poskytovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel na skladě, vrátí částku za nedostupné zboží na účet Kupujícího (případně refunduje).

8.Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Poskytovatele a Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici zde.

Zákonná lhůta pro vrácení zboží je 14 dní.

Přijetí vráceného zboží zajišťuje Poskytovatel na provozovně na území ČR, dopravu k Dodavateli zajišťuje Poskytovatel na své náklady. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží způsobem uvedeným výše). Spotřebitel v souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. souhlasí, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou peněžní prostředky vráceny formou kuponu na další nákup. Tento souhlas může kdykoliv po vystavení kuponu odvolat v reakci na email se zaslaným kuponem, pokud již kupon nevyužil.

Poskytovatel i Dodavatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodu chybně uvedených údajů u inzerovaných produktů (např. skladové dostupnosti, ceny, aj.) a v případě neřešitelných problémů s vyřízením objednávky.

9. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat, případně dokončením objednávky prostřednictvím Paypal) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@budpekna.cz.

10. Řešení sporů

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Poskytovatelem/Dodavatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů (ADR) prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právnímipředpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanoveníustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Brně.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2020 a jsou k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele.